Wsparcie

Print Friendly, PDF & Email

Wspieranie projektów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
Od warsztatów cyrkowych po rozgrywki sportowe – charakter spotkania i tematyka projektu
Celem działalności PNWM jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec. Najważniejsze kryterium merytoryczne wspierania projektów to tzw. „charakter spotkania”, zgodnie z którym wymiana powinna umożliwić młodym ludziom wzajemne poznanie się oraz stworzyć im odpowiednie warunki do odkrywania i poznawania realiów społecznych i historyczno-kulturowych kraju partnerskiego. Zależy nam na tym, aby spotkanie młodzieży było autentyczne, by opierało się na wspólnych przeżyciach, nauce i działaniu. Jako organizator mają Państwo swobodę doboru treści wymiany. Dofinansujemy zarówno warsztaty cyrkowe, plenery artystyczne, wspólne wizyty w miejscach pamięci, jak i spotkania fanów piłki nożnej z obu krajów. Ważne jest, aby projekt zawierał elementy edukacji międzykulturowej, bazował na zainteresowaniach uczestników i dawał im możliwość współtworzenia programu oraz czasu wolnego. Prosimy pamiętać, że spotkanie nie może mieć charakteru czysto krajoznawczo-turystycznego. Choć nie narzucamy organizatorom tematów projektów, wymagamy zachowania podstawowych ram programowych: na początku wymiany należy uwzględnić punkty (w formie gier/zabaw) służące wzajemnemu poznaniu się młodzieży, a na koniec pamiętać o podsumowaniu spotkania w całej grupie i wysunięciu wniosków na przyszłą współpracę. Przy realizacji programu zalecamy korzystanie z metod lub form pracy, takich jak warsztaty tematyczne, praca w małych grupach polsko-niemieckich, dni projektowe, animacja językowa itp. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami metod zawartymi w publikacjach „W tej zabawie jest metoda” (wyd. PNWM), „Gry i zabawy” (wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, dostępna na: http://www.mlodziez.org.pl/publikacje/akcja-1-gry-izabawy), „EuroGames” (wyd. Aktion West-Ost e.V.) oraz na portalu internetowym www.triolinguale.eu.

Zasada partnerstwa
Wniosek o dotację do projektu wymiany jest wspólny. PNWM zakłada, że zarówno partner z Polski, jak i z Niemiec czują się współodpowiedzialni za przygotowanie merytoryczne, finansowe i organizacyjne spotkania, za jego realizację i podsumowanie. Niewypowiedziane oczekiwania partnerów oraz kwestie nieustalone z odpowiednim wyprzedzeniem przed wymianą mogą łatwo stać się podłożem konfliktów i negatywnych emocji. Argument, że „nasza grupa jest tylko gościem”, a odpowiedzialność za realizację projektu ponosi partner, świadczy o tym, że współpraca nie opiera się na zasadzie partnerstwa w myśl Wytycznych PNWM. W tym wypadku konieczne jest zacieśnienie i usprawnienie kooperacji. Przypominamy, że PWNM dotuje seminaria przygotowawcze dla kadry organizatorów z obu krajów (i ewent. kraju trzeciego).

Liczba dni programu
PNWM przyznaje dofinansowanie do kosztów podróży oraz do kosztów programu w formie ryczałtu na uczestnika i dzień programu. Dzień programu to dzień, w trakcie którego uczestnicy z Polski i Niemiec wspólnie realizują program merytoryczny. Także dzień przyjazdu i wyjazdu grup mogą być zakwalifikowane jako dni programu, o ile spełniają powyższy warunek i zawierają elementy merytoryczne, jak np. wyczerpująca runda zapoznawcza i przedstawienie programu czy wspólna akcja pożegnalna i ewaluacja w formie interaktywnych zabaw i gier. UWAGA: Liczba dni programu nie zawsze pokrywa się z liczbą noclegów i/lub z liczbą dni pobytu. PNWM finansuje projekty, które obejmują od 4 dni do maks. 28 dni programu. Wyłączone z minimalnego czasu trwania programu są projekty przygraniczne.

Wiek uczestników
PNWM wspiera programy, w których bierze udział młodzież od 12. do 26. roku życia oraz kadra pedagogiczna. Udział młodszych uczestników jest możliwy po odpowiednim uzasadnieniu. Przy planowaniu wymiany należy zwrócić uwagę na zbliżony wiek uczestników. Wyraźne dysproporcje wiekowe utrudniają lub uniemożliwiają integrację, ponieważ uczestnicy z reguły zamykają się we własnych grupach wiekowych. Wszelkie wyjątki wymagają indywidualnego uzasadnienia i akceptacji PNWM. UWAGA: Zadaniem PNWM jest wspieranie spotkań młodzieży, nie zaś projektów z udziałem młodzieży. W związku z tym projekty międzypokoleniowe z udziałem osób z różnych pokoleń nie kwalifikują się do dotacji, nawet jeśli wystąpią Państwo tylko o dotację dla uczestników poniżej 26 roku życia.

Liczba uczestników
Zrównoważona liczba uczestników z Polski i Niemiec jest istotna do budowania autentycznego spotkania w myśl Wytycznych PNWM. Przy wyraźnych dysproporcjach liczbowych projekt traci charakter wymiany dwustronnej. Nie oznacza to, że grupy młodzieży z obu krajów obowiązkowo muszą mieć tę samą liczbę uczestników, jednak organizatorzy powinni dążyć do parytetu liczbowego. Z reguły projekt nie kwalifikuje się do dotacji, jeśli liczba uczestników z jednego kraju jest ponad dwukrotnie większa niż z drugiego kraju. Wszelkie wyjątki wymagają indywidualnego uzasadnienia i akceptacji PNWM. PNWM nie definiuje minimalnej ani maksymalnej wielkości grupy.

Stałe grupy uczestników
PNWM dotuje projekty, w których biorą udział stałe grupy młodzieży z Niemiec i z Polski, ewent. z kraju trzeciego. Jeśli w trakcie wymiany skład jednej z grup ulega zmianie lub opiera się na wybiórczym udziale w programie (tzw. uczestnicy „dochodzący”), wymiana traci charakter spotkania w myśl Wytycznych PNWM, bowiem nie umożliwia intensywnego, wzajemnego poznania się młodzieży. Jeśli koncepcja projektu przewiduje, że grupa młodych Niemców odwiedzających Polskę jednego dnia spotka się z uczniami szkoły, drugiego dnia z członkami ochotniczej straży pożarnej, a w pozostałe dwa dni rozegra mecze towarzyskie z drużyną piłkarskich młodzików, projekt nie uzyska dotacji, nie mamy tu bowiem do czynienia ze stałą grupą polskich uczestników.

Zakwaterowanie grup
Wspólne zakwaterowanie grup sprzyja ich integracji. Nauka i wymiana doświadczeń odbywają się na wielu płaszczyznach, również w czasie wolnym, i trwają praktycznie całą dobę. Dlatego PNWM zaleca korzystanie ze wspólnego noclegu: u rodzin gospodarzy, w schronisku czy w placówce kształceniowej. Jeśli infrastruktura i/lub finanse na to nie pozwalają i w efekcie grupy gospodarzy i gości nocują w różnych miejscach, prosimy zwrócić szczególną uwagę na punkt „Stałe grupy uczestników”. Oddzielne zakwaterowanie nie może prowadzić do wybiórczego udziału w programie.

Liczba opiekunów
Liczba opiekunów grup młodzieży i prowadzących program musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do liczby uczestników. W dofinansowaniu uwzględniamy z reguły opiekunów/ prowadzących program powyżej 26. roku życia według klucza: na pierwszych dziesięciu uczestników dwóch opiekunów i na każdą rozpoczętą dziesiątkę dodatkowo jeden opiekun. Dotacja do większej liczby opiekunów/ prowadzących program nie jest wykluczona, ale wymaga odpowiedniego uzasadnienia i akceptacji PNWM.

Listy uczestników projektu
Listy uczestników są podstawą ustalenia wysokości końcowej dotacji, dlatego należy korzystać z formularzy PNWM oraz zwrócić szczególną uwagę na ich staranne i kompletne wypełnianie.
Listy obowiązkowo muszą zawierać:
• kompletne dane adresowe uczestników (także opiekunów i pośredników językowych, odpowiednio oznaczonych w rubryce dot. pełnionej funkcji),
• informacje o ich wieku,
• informacje o faktycznej liczbie dni obecności poszczególnych osób na projekcie (np. skrócony pobyt przez chorobę lub późniejszy przyjazd/wcześniejszy odjazd)
• własnoręczne podpisy uczestników.

Opiekunowie z Polski i Niemiec opisują każdą listę danymi projektu (termin, miejsce i numer wniosku PNWM) i poświadczają zgodność wszystkich danych swoimi podpisami. Listy uczestników służą uproszczeniu rozliczenia, ponieważ z reguły nie wymagamy przedłożenia kompletnej dokumentacji księgowej. Dane osobowe wpisywane na listach uczestników są wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia rozliczenia i obliczenia wysokości dotacji końcowej. Dokumentacja rozliczeniowa wraz z listami uczestników musi być przechowywana przez odbiorcę dotacji przez 5 lat, zgodnie z przysługującym PNWM prawem do kontroli projektów i wydatkowania przyznanych środków. Prosimy pamiętać, że podawanie fałszywych informacji na listach prowadzi do wykluczenia z dotacji i może skutkować powstaniem odpowiedzialności karnej.

Obowiązek zgłaszania wyraźnych zmian w projekcie
Organizatorzy zobowiązani są zgłaszać istotne zmiany dot. projektu przed jego realizacją, aby PNWM mogła zbadać, czy nadal kwalifikuje się on do dotacji i na ile ma to wpływ na jej wysokość. Ważne informacje to np. znacząca zmiana w strukturze wiekowej lub liczbowej uczestników, nowy termin i/lub miejsce wymiany, duże zmiany w programie czy odwołanie wymiany.

Obowiązek informowania o dotacji PNWM
Wnioskodawcy, którzy otrzymali dotację do wymiany, są zobowiązani umieścić informację o dofinansowaniu PNWM we wszystkich mediach, w których informują o projekcie: na stronie internetowej, w materiałach informacyjnych, publikacjach itp. Prosimy korzystać z logo PNWM z napisem: „Projekt dofinansowała Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Odpowiednie wzory znajdą Państwo na stronie: http://www.pnwm.org/dotacje/logo-pnwm/

Dalsze szczegóły dotyczące udzielania dotacji przez PNWM znajdą Państwo na stronie
internetowej www.pnwm.org: w Wytycznych wspierania PNWM pod ikonką PLIKI DO POBRANIA, pod ikonką NAJCZĘSTSZE PYTANIA oraz w zakładce DOTACJE.