Dofinansowanie z FMP

Print Friendly, PDF & Email

Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Celem Funduszu Małych Projektów jest wspieranie dalszego rozwoju i pogłębianie współpracy partnerskiej w celu wzmacniania wzajemnego zaufania i pokonywania mentalnych, kulturowych oraz językowych barier, w szczególności poprzez:
– Wspieranie polsko-niemieckich przedsięwzięć i spotkań w celu lepszego poznania się mieszkańców pogranicza, ich historii, teraźniejszości, języka, kultury i tradycji;
– Działania służące przełamywaniu stereotypów w kontaktach polsko-niemieckich oraz promowaniu równości i niedyskryminacji;
– Działania służące wzmacnianiu zdolności instytucjonalnych regionalnych organów samo-rządowych, urzędów, innych instytucji publicznych oraz wspieraniu współpracy szkół, uczelni wyższych, stowarzyszeń i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego;
– Działania służące zwiększaniu atrakcyjności transgranicznej obszaru wsparcia i promocja jego mocnych stron, takich jak np. krajobraz, atrakcje turystyczne, szczególne możliwości rekreacyjne oraz sztuka i kultura;
– Działania w zakresie wyzwań związanych z rozwojem demograficznym;
– Przygotowanie dalszych transgranicznych projektów;
– Tworzenie trwałych sieci partnerskich w różnych dziedzinach oraz działania służące obieraniu nowych, wspólnych kierunków działania.

Obszar wsparcia

Kwalifikowalne są wszystkie działania, podczas których spotkanie ludzi z obu stron granicy pozostaje w centrum transgranicznych aktywności, w tym np.:
– Spotkania, konferencje, zawody, imprezy sportowe i kulturalne, seminaria, wymiany, szkolenia, itd.;
– Projekty w ramach partnerstw komunalnych;
– Działania służące poprawie znajomości języka sąsiada;
– Opracowywanie transgranicznych koncepcji, badań i analiz naukowych;

Niemieckie biuro Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA jest właściwe dla wnioskodawców, których siedziba lub filia znajdują się w powiatach Märkisch-Oderland, Oder-Spree oraz w mieście Frankfurt nad Odrą.

Zasady

Aby otrzymać dotację należy spełnić następujące warunki:
• Projekt jest wspólnie przygotowany i przeprowadzony przez polskiego i niemieckiego partnera.
• Projekt posiada jednoznacznie transgraniczny charakter.
• Wnioskodawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie projektu. Nie może być pośrednikiem.
• Wnioskodawca wnosi wkład własny i jest w stanie samemu projekt wstępnie sfinansować.

Wysokość dotacji i kwalifikowalność kosztów

Wspieranie projektów FMP odbywa się w formie dofinansowania części kosztów
kwalifikowalnych, jako bezzwrotna dotacja po zakończeniu i rozliczeniu projektu.
Kwota dofinansowania może wynosić z reguły do 15.000,00 EUR. Maksymalny procent dofinansowania dla projektu FMP wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
Dalszych informacji udzielają pracownicy biura Euroregionu.
Dokładne regulacje dotyczące dofinansowania znajdą Państwo w Wytycznych dla Funduszu Małych Projektów:
Wytyczne FMP