Umfrage zu interkulturellen Begegnungen im Grenzgebiet | Ankieta na temat spotkań międzykulturowych w obszarze przygranicznym

Unterstützen Sie die Euroregion PRO EUROPA VIADRINA bei unserer Umfrage zu interkulturellen Begegnungen im deutsch-polnischen Grenzgebiet!

Das gegenseitige Verständnis füreinander ist das A und O für die erfolgreiche Kommunikation. Diese ist wiederum ein Fundament für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wenn wir von diesem Hintergrund die grenzübergreifende deutsch-polnische Zusammenarbeit betrachten, gewinnt alles noch stärker an Wichtigkeit und Relevanz. Dafür gilt es, aus den Erfahrungen zu lernen, um im DIALOG mit den Partner:innen noch erfolgreicher zu werden.

Und hier sind Sie gefragt! Sie sind die Expert:innen, die alltäglich den DIALOG führen und im Rahmen dessen unzählige Erfahrungen bereits sammeln konnten. Lassen Sie uns an Ihrem Erfahrungsschatz teil haben und unterstützen Sie uns mit ihrer Teilnahme an einer kurzen Umfrage zu interkulturellen Begegnungen im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Die Umfrage wird gleichzeitig sowohl auf der deutschen als auch auf der polnischen Seite unserer Euroregion durchgeführt, um die 360˚-Perspektive zu ermöglichen.

Je nachdem ob Sie in Polen oder Deutschland leben füllen Sie bitte den für Sie vorgesehenen Fragebogen aus und klicken einfach auf den weiterführenden Link:

Ich lebe in Polen.

Ich lebe in Deutschland.

Der Fragebogen richtet sich im Konkreten an alle Personen, die privat oder beruflich grenzübergreifend deutsch-polnisch unterwegs sind. Das Ausfüllen des Fragebogens wird maximal 10 Minuten in Anspruch nehmen.

Die Ergebnisse dieser Umfrage werden eine wichtige Grundlage für die Ausarbeitung einer Handreichung zur interkulturellen Kommunikation in der alltäglichen deutschen-polnischen Zusammenarbeit. Dabei gilt es, die  Besonderheiten der deutsch-polnischen Beziehungen zu erfassen und praktische Tipps für eine harmonische und effektive Zusammenarbeit der Bewohner:innen und Institutionen auf beiden Seiten der Oder in unserer Euroregion und darüber hinaus zu geben. Diese Handreichung wird durch den polnischen und den deutschen Trägerverein der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA mit Unterstützung fachkundiger erfahrener interkultureller Expert:innen ausgearbeitet. Als weitere Grundlagen werden auch die Ergebnisse von Workshops zur Verbesserung der interkulturellen Kommunikation miteinbezogen.

Wir bedanken uns vielmals für Ihr Vertrauen, Ihre aktive Unterstützung und Ihre Zeit!

Die Umfrage und die bevorstehende Ausarbeitung sind ein Teil des Projektes DIALOG 2.0 der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA. DIALOG 2.0 wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg-Polen 2014-2020 kofinanziert und gemeinsam mit den Trägervereinen der Euroregion Spree-Neiße-Bober realisiert. Mehr Informationen erhalten Sie hier.

__________________________________________________________________________

Wesprzyj Euroregion PRO EUROPA VIADRINA w naszej ankiecie na temat spotkań międzykulturowych na polsko-niemieckim pograniczu!

Wzajemne zrozumienie jest podstawą udanej komunikacji. To z kolei jest podstawą do współpracy opartej na zaufaniu. Jeśli na tym tle spojrzymy na transgraniczną współpracę polsko-niemiecką, to wszystko nabiera jeszcze większego znaczenia i wagi. Dlatego ważne jest, aby uczyć się na podstawie doświadczeń, aby odnieść jeszcze większy sukces w DIALOGU z naszymi partnerami.

I tu do akcji wkraczacie Wy! To Wy jesteście ekspertami, którzy na co dzień prowadzą DIALOG i zdobyli już niezliczone doświadczenia w tym zakresie. Podzielcie się z nami swoim bogatym doświadczeniem i wesprzyjcie nas poprzez udział w krótkiej ankiecie na temat spotkań międzykulturowych na polsko-niemieckim pograniczu. Badanie zostanie przeprowadzone jednocześnie po niemieckiej i polskiej stronie naszego Euroregionu, aby zapewnić pełną perspektywę.

W zależności od tego, czy mieszkają Państwo w Polsce czy w Niemczech, prosimy o wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza poprzez kliknięcie na jeden linków:

Mieszkam w Polsce.

Mieszkam w Niemczech.

Kwestionariusz skierowany jest w szczególności do wszystkich osób, które w życiu prywatnym lub zawodowym przekraczają granicę polsko-niemiecką. Wypełnienie kwestionariusza zajmie maksymalnie 10 minut.

Wyniki tej ankiety będą ważną podstawą do przygotowania podręcznika na temat komunikacji międzykulturowej w codziennej współpracy polsko-niemieckiej. Celem jest wskazanie cech szczególnych stosunków polsko-niemieckich oraz udzielenie praktycznych wskazówek dla harmonijnej i efektywnej współpracy mieszkańców i instytucji po obu stronach Odry w naszym Euroregionie i poza nim. Niniejszy podręcznik zostanie przygotowany przez polskie i niemieckie organizacje patronackie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA przy wsparciu doświadczonych ekspertów międzykulturowych. Uwzględnione zostaną także wyniki warsztatów dotyczących poprawy komunikacji międzykulturowej.

Bardzo dziękujemy za zaufanie, aktywne wsparcie i poświęcony czas!

Badanie i nadchodzące opracowanie są częścią projektu DIALOG 2.0 Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA. DIALOG 2.0 jest współfinansowany z programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 i realizowany wspólnie ze stowarzyszeniami tworzącymi Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. Więcej informacji można znaleźć tutaj.